نوشته های دسته بندی : مقالات عصب کشی و درمان ریشه

1
آیا درمان ریشه می تواند منجر به بروز سرطان شود؟

هیچ شواهد علمی وجود ندارد که نشان دهد عصب کشی موجب بروز سرطان شده باشند. هیچ توجیح علمی برای حمایت از ادعای ارتباط بین درمان ریشه و سرطان وجود ندارد

ادامه مطلب